Een kat kiezen: poes of kater? | AniCura Nederland (2024)

Net als er bij mensen verschil is tussen mannen en vrouwen. Elke dierenarts of paraveterinair weet: poezen en katers zijn verschillend. Wetenschappelijke diergeneeskundige bronnen en ervaring uit de praktijk bevestigen dit.

We zetten de grootste verschillen tussen kater en poes voor je op een rij om je te helpen in jouw beslissing: welk geslacht kat wil je in huis?

Wanneer je op het punt staat eigenaar van een kat te worden, zijn er verschillende dingen waar je rekening mee moet houden.

Geslacht zegt zéker niet alles

Een poes of een kater is allesbehalve de enige keuze als je een kat in huis neemt en het geslacht zegt zeker niet alles als het gaat om het gedrag van je kat. Enkele andere factoren:

 • Katten hebben heel duidelijk persoonlijkheden.
 • Ook het kattenrassen is belangrijk als het gaat om hoe jouw kat zich gedraagt.
 • Misschien wel het allerbelangrijkste: begrijp jij je kat en handel je daarnaar?
 • Is je kat gecastreerd of gesteriliseerd? Dat verandert vaak gedrag.

Jouw woonomgeving en levensstijl

Zorg ervoor dat je een kat kiest die goed past en zich goed aanpast aan jouw woonomgeving en levensstijl. De omgeving en jouw dagelijks leven zal zeker invloed hebben op jouw kat en omgekeerd.

Overweeg of je een groot of klein gezin hebt, een huishouden met meerdere katten of misschien een huis met andere huisdieren.

De persoonlijkheid van katers vs poezen

Een kater heeft voordelen, net als een poes voordelen heeft ten opzichte van een kater. Natuurlijk zijn veel eigenschappen een kwestie van de persoonlijkheid, afkomst, levenservaring van de kat, evenals of ze gecastreerd zijn of niet.

"Er zijn veel mythes rond kattengeslachten."

De kater – mannetjeskat

Typische kenmerken die vaak katers - mannelijke katten worden toegedicht:

 • Ze zijn vaak vriendelijker voor mensen
 • Katers zijn meer ontspannen
 • Het zijn grotere avonturier dan poezen
 • Er wordt beweerd dat poezen de minder aggressief zijn. confrontatie meer zullen vermijden als ze kunnen, waar katers confrontatie minder snel uit de weg gaan.

De poes – vrouwtjeskat

Typische eigenschap van het vrouwelijk geslacht – de poes:

 • Poezen zijn vaak luider
 • Ze zijn vaak veeleisender dan katers
 • Sommigen zeggen dat katers een grotere neiging hebben om te zwerven en agressiever kunnen zijn tegen andere katten
 • Dit verschil kan in algemene zin waar zijn, maar het heeft eigenlijk meer te maken met de opvoeding van de kat en zijn individuele persoonlijkheid. En of de kat gecastreerd is.

Agressie: kater of poes?

De Universiteit Utrecht deed onderzoek naar agressie bij katten, waarin ook het verschil tussen katers en poezen werd onderzocht. Er werd in dat onderzoek geen significant verschil gevonden tussen katers en poezen in termen van agressief gedrag

Ongecastreerde katers kunnen meer territoriaal zijn, maar elke kat, zowel kater als poes, kan agressief worden als ze een vreemdeling in hun territorium tegenkomen.

Minder agressief na castratie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat katers minder agressief worden na castratie. Vanuit de Diergeneeskunde faculteit van Universiteit Utrecht stelde Valerie Jonckheer-Sheehy (Dip. ECAWBM en gedragsdeskundige) vast dat agressie na castratie afnam naar andere katten.

Niet alleen katers, ook poezen kunnen agressief zijn. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken toonden aan dat ook bij poezen (het vrouwelijk geslacht) agressief gedrag afnam na de castratie/sterilisatie. Lees ook: castratie kat en sterilisatie kat

Sproeien door katers en katten

Territoriumgedrag van je kat is heel normaal, jouw kater of poes ziet het als noodzaak om zijn omgeving af te bakenen en te beschermen. Dat doen katten door urine te sproeien.

Veel mensen denken dat alleen katers sproeien. Maar poezen en katers markeren beide hun territorium. Wat is dan het verschil bij sproeien van katten?

Katers
Katers sproeien constanter dan poezen.

Poezen
Poezen sproeien alleen tijdens hun loopsheid, waarbij katers constant doorgaan met sproeien.

Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat de kosten van castratie van katers hoger zijn de sterilisatie van poezen ().

Formaat van katten vs poezen

Katers zijn over het algemeen wat groter en zwaarder dan poezen. Mannetjeskatten hebben meer spiermassa, een hogere botdichtheid en een grotere borstomvang dan vrouwtjeskatten.

Uit wetenschappelijke studies uit 2008 en 2016 bleek een kater gemiddeld 2,2 kilo zwaarder te zijn dan een poes (bij de Britse Korthaar). Bij 14 andere rassen, waaronder de Siamees, Pers, Bengaal en Noorse Boskat waren soortgelijke resultaten te zien.

Tenslotte hebben mannetjes vaak ook een grotere kop en bredere schouders dan vrouwtjes.

Overeenkomsten tussen poezen en katers

Levensduur

De levensduur van poezen en katers is gelijk, ondanks dat mannetjes zichzelf in gevaarlijkere situaties brengen door hun van nature wat agressievere gedrag.

Solitair of niet?

Een andere overeenkomst is dat de meeste katers en poezen er de voorkeur aan geven om alleen te wonen met alleen hun baasjes als gezelschap. Dat betekent echter niet dat ze de wereld buitenshuis niet graag ontdekken. Vooral als ze krols zijn, kan de zoektocht naar een nieuw maatje hen ver van huis brengen.

Er zijn eigenlijk meer overeenkomsten dan verschillen tussen de twee geslachten. Het belangrijkste bij het kiezen van een kat is om de beslissing te nemen op basis van zijn persoonlijkheid en gedrag, waarbij het ras, maar vooral de herkomst (het huis van opgroeien). Dan heb je meer kans op een trouwe en lieve vriend voor de komende jaren.

Een kat kiezen: poes of kater?   | AniCura Nederland (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 6520

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.